proverbele lui solomon

Proverbele lui Solomon sunt o culegere de maxime şi zicători ale înţelepciunii iudaice, introduse în canonul Vechiului Testament sub semnul inspiraţiei divine şi preluate de creştinism cu amendamentele lăuntrice, înnoitoare, ale Evangheliei lui Hristos. Grecescul paroimíai = „proverbe“ e traducerea, potrivit limbajului biblic, a ebraicului mişle (pluralul substantivului maşal) care devine în Vulgata proverbiae (pluralul lui proverbium), termen ce va fi adoptat în principalele limbi europene. Versiunile româneşti au preferat să traducă „pilde“, cuvânt a cărui evoluţie semantică a dus la sensul actual: „exemplu“ („de pildă“, „pilduitor“) şi nu mai acoperă decât parţial vechile denotaţii. Adăugăm şi observaţia că, deşi Fericitul Ieronim îşi intitulează traducerea Liber proverbiorum Salomonis, în chiar primul verset al primului capitol el le numeşte parabolae, termen pe care îl va folosi şi în Noul Testament pentru istorioarele inspirate din viaţa zilnică şi încărcate cu tâlcuri ascunse.

Cu toate acestea, textele de care ne ocupăm nu sunt decât parţial „proverbe“ în accepţia curentă a cuvântului. Ele se înscriu în ceea ce se cheamă poezia didactică a Vechiului Testament şi au o structură literară specifică genului. De obicei, un proverb biblic este alcătuit dintr’un distih, adică din două versuri legate între ele printr’un paralelism, fie sinonimic, fie antitetic (a se vedea mai pe larg în Introducerea la Psalmi). Aşadar, prin constituţia lui, proverbul biblic aparţine genului paremiologic, adică: 1) provine din observaţia directă asupra realităţii imediate; 2) se exprimă lapidar, plastic, deseori metaforic; 3) ţinteşte un efect moralizator.

În mare, Cartea Proverbelor poate fi împărţită în trei părţi:

1) Capitolele 1–9 cuprind o seamă de pericope introductive asupra înţelepciunii.

2) Capitolele 10, 1 – 22, 16 sunt alcătuite din proverbe propriu–zise, adică din maxime ale regelui Solomon, cărora li se adaugă ziceri ale altor înţelepţi, acestea din urmă fiind cuprinse în capitolele 22, 17 – 24, 22. Potrivit Textului Ebraic, în care titlurile capitolelor sunt mai explicite, aceasta ar fi „Prima colecţie a zicerilor lui Solomon“.

3) Capitolele 25, 1 – 31, 31 cuprind ceea ce se cheamă „A doua colecţie a zicerilor lui Solomon“ (25, 1 – 29, 28), la care se adaugă o seamă de proverbe răzleţe (30, 1 – 31, 9) şi un elogiu adus femeii harnice şi virtuoase (31, 10 – 31, 31).

După cum se poate deduce din textul însuşi, marea majoritate a zicerilor îi sunt atribuite lui Solomon, atestat drept regele cel mai înţelept al vremii lui, cel despre care ni se spune că a rostit nu mai puţin de trei mii de proverbe (3 Rg 4, 32). Nu trebuie uitat însă că o bună parte din literatura Vechiului Testament a cunoscut şi o transmisie orală; aşadar, o bună parte din proverbe au fost rostite şi consemnate de însuşi Solomon, pe când altele, tot ale lui, au circulat din gură’n gură şi din generaţie’n generaţie, acestea fiind, la un moment dat, culese şi transcrise de „prietenii regelui Iezechia“, probabil la porunca şi spre folosul acestuia.

Aceasta explică şi faptul că proverbele propriu–zise nu sunt grupate în sisteme tematice riguroase, ci par mai degrabă diseminate de–a lungul unor idei generale cu care se acordă prin înrudiri uneori foarte îndepărtate. Ele însă cuprind aproape toată gama moralităţii omului şi a vieţii sociale, totul cumpănit prin suprema virtute a înţelepciunii, o înţelepciune care îşi are izvorul în Dumnezeu, care se învaţă şi se transmite prin iniţiere directă şi al cărei preţ se situează dincolo de orice estimare. Aşa sunt evaluate nu numai faptele omului, ci şi urmările lor, fericirea dreptului şi pedepsele ce vin asupra celui nedrept, familia ca instituţie fundamentală, relaţiile dintre orgoliu şi smerenie, dintre minciună şi adevăr, laşitate şi curaj, viclenie şi sinceritate, lene şi hărnicie, înşelăciune şi cinste; nu este ocolită viaţa cetăţii, cu accente speciale pe instituţia regalităţii.

Cartea Proverbelor e o pajişte cu flori multe şi felurite, din care cititorul îşi poate culege aromele care–i plac.

Cap. 1CAPITOLUL 1
Cum se dobândeşte şi se pierde înţelepciunea.
Cap. 2CAPITOLUL 2
Înţelepciunea se descoperă şi se învaţă.
Cap. 3CAPITOLUL 3
Îndemn la fapte bune. Lauda înţelepciunii.
Cap. 4CAPITOLUL 4
Înţelepciunea împotriva păcatului.
Cap. 5CAPITOLUL 5
Fereşte-te de desfrânare, iubeşte curăţia!
Cap. 6CAPITOLUL 6
Împotriva chezăşiei. Îndemn la muncă şi la viaţă curată.
Cap. 7CAPITOLUL 7
A te feri de desfrânare.
Cap. 8CAPITOLUL 8
Despre adevărata înţelepciune. Fiul lui Dumnezeu.
Cap. 9CAPITOLUL 9
Înţelepciunea cheamă la prietenie.
Cap. 10CAPITOLUL 10
Despre dreptate.
Cap. 11CAPITOLUL 11
Tot despre dreptate.
Cap. 12CAPITOLUL 12
Sfaturi folositoare pentru viaţă.
Cap. 13CAPITOLUL 13
Alte sfaturi.
Cap. 14CAPITOLUL 14
Lauda iscusinţei în viaţă.
Cap. 15CAPITOLUL 15
Roadele iscusinţei. Mijloace împotriva păcatelor.
Cap. 16CAPITOLUL 16
Îndemnuri la smerenie, dreptate şi înfrânare.
Cap. 17CAPITOLUL 17
Cearta şi vrajba.
Cap. 18CAPITOLUL 18
Prietenia şi înfrânarea limbii.
Cap. 19CAPITOLUL 19
Săracii cinstiţi şi fiii bine crescuţi.
Cap. 20CAPITOLUL 20
Regele înţelept.
Cap. 21CAPITOLUL 21
Pronia lui Dumnezeu.
Cap. 22CAPITOLUL 22
Alte sfaturi.
Cap. 23CAPITOLUL 23
Despre mâncare şi băutură.
Cap. 24CAPITOLUL 24
Despre cei în primejdii de moarte; despre uşurătatea minţii.
Cap. 25CAPITOLUL 25
Cuviinţă în adevăr, măsură în vorbă şi la mâncare.
Cap. 26CAPITOLUL 26
Sfaturi împotriva leneviei şi vicleniei.
Cap. 27CAPITOLUL 27
Despre mânie, prietenie adevărată şi îngrijirea turmelor.
Cap. 28CAPITOLUL 28
Iubirea legii şi lauda facerii de bine.
Cap. 29CAPITOLUL 29
Lauda dreptei judecăţi.
Cap. 30CAPITOLUL 30
Alte proverbe.
Cap. 31CAPITOLUL 31
Lauda femeii harnice.

2%

din impozitul pe salariu

Din taxele pe salariul tău, poți alege ca 2% să meargă către articolele noastre și sprijinirea directă a Asociației pentru Antreprenoriat Comunitar, nu către stat. Ajută-ne să luptăm în continuare pentru cele ce-ți sunt dragi: Dezvoltarea Personală, Comunitară și Socială.

Descarcă formularul și depune-l la agenția ANAF de care aparții până pe 31 iulie.